Region Västerbotten S

Kallelse till Regionalt Avdelningsmöte i Missing People regionalavdelning Västerbotten S.
Datum och tid: 18/3 kl 19:00
Mötet kommer att genomföras digitalt via Teams samt fysiskt på Umeå Storage Spårvägen 20 Umeå.
Anmälan ska ske via mail senast 15/3 om man önskar delta fysiskt. Vi följer FHMs regler och rekommendationer. Kontakta vasterbotten@missingpeople.se senast 15/3 för att få en digital länk till mötet. Om du vill delta digitalt så anslut 5 minuter innan mötet. 
 
Enligt våra stadgar, §32, ska det regionala avdelningsmötet avhandla följande punkter: 
 1. Mötets öppnande 
 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 1. Val av protokolljusterare och två rösträknare. 
 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 1. Fastställande av föredragningslista.  
 1. Regionala avdelningens redogörelse för det senaste verksamhetsåret. 
 1. Inkomna förslag. 
 1. Plan för kommande verksamhetsår.  
 1. Val av Verksamhetsledare för en tid av ett år. 
 1. Beslut av antalet övriga ledamöter i ledningsgruppen (minst fyra och mest sex). 
 1. Val av ledamöter  
  a. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst två ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs jämna år). 
  b. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst en ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs ojämna år). 
 1. Val av ombud och ersättare till Missing People Sweden årsmöte. 
 1. Övriga frågor. 
 1. Mötets avslutande 

 
Röstberättigade 

Röstberättigade vid mötet är närvarande medlemmar i den regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften i enlighet med § 10. Medlemmar har vardera en röst. 
 
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt. 

Vill du nominera någon?
Nominering till den Regionala Ledningsgruppen skickas till vasterbotten@missingpeople.se senast 15/3. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen och vara medlem.
Nominering av ombud och ersättare från Södra Västerbotten till det nationella årsmötet i april skickas också till vasterbotten@missingpeople.se Endast de som betalt medlemsavgift senast den 31/1-21 kan väljas som ombud eller ersättare till årsmötet.
Fullmakten kan skickas in till vasterbotten@missingpeople.se 
Fullmakt kan även skickas till Lena Nordmark Hössjö 85 90586 Umeå
Välkommen!

Verksamhetsledare: Lena Nordmark

Ledamöter: Frida Arvidsson, Classe Edlund, Leo Karlsson, Martin Persson, Sandra Sjöström och Hasse Ström

Partners