Hoppa till innehållet

Valberedningens förslag till Missing People Swedens årsmöte 2024

Vid Missing Peoples årsmöte den 16 april 2023 valdes en helt ny styrelse. Det är ovanligt att alla ledamöter i en styrelse lämnar samtidigt, eftersom halva styrelsen normalt väljs jämna år och den andra halvan ojämna år. Genom att denna ordning av olika orsaker kommit i otakt, blev valberedningens uppdrag att inför årsmötet föreslå sju kandidater med gemensamt uppdrag att utveckla organisationen och aktivt verka för att nå de fastställda verksamhetsmålen.

Uppföljning
Valberedningen har efter sommaren och under hösten haft individuella uppföljningssamtal med styrelsens medlemmar. Med stöd av dessa samtal har vi fått en klar bild av hur styrelsearbetet utförs och informerats om planerna framåt. Den workshop som styrelsen genomförde i september tillsammans med representanter från organisationen, utgör en viktig grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Vi anser att styrelsen under år 2023 har utfört sitt uppdrag till full belåtenhet och konstaterar att fyra av ledamöterna står till förfogande för omval och en av ledamöterna har ett år kvar på sin mandatperiod.
Två av ledamöterna väljer av personliga skäl att lämna sina uppdrag innan deras mandatperiod upphör. Valberedningen har förståelse för detta och respekterar till fullo deras beslut.

Nomineringar
Beroende på att valberedningen inte fått nomineringar på interna kandidater, har vårt arbete fokuserats på att hitta två externa kandidater, som tillsammans med de övriga i styrelsen har rätt kompetens för att arbeta vidare med att utveckla organisationen och nå de uppsatta målen.

De två kandidater valberedningen föreslår har mångårig erfarenhet av insamling, är väl insatta i styrelse- och ledningsgruppsarbete och har vidimerad förmåga att utveckla individer och grupper.
Valberedningen har i intervjuer med de föreslagna kandidaterna försäkrat sig om att kriterierna nedan uppfylls. Vi har som alltid tagit referenser och genom dessa har vi fått kvitto på att de bedöms vara mycket lämpliga för uppdraget i Missing Peoples styrelse.

Vi överlämnar nu vårt förslag till årsmötet med förhoppning om att detta ska antas.

Kompetenskrav

Styrelsen ska uppfylla följande kriterier:

 1. Uppfyllakravenfrånsvenskinsamlingskontroll(senastpåårsmötetkunna

  uppvisa godkänd UC-kontroll)

 2. Uppvisagodkäntutdragurpolisensbelastningsregister(BR).

 3. Erfarenhetfrånledningsgrupps-ellerstyrelsearbeteiförening,större

  organisation eller företag

 4. GodkännedomomMPSorganisationocharbetssätt

 5. Flerårigerfarenhetfråninsamlingfrånprivatpersoner,organisationeroch

  företag

 6. Bredsamhällskännedom

 7. Godanäringslivskontakter

 8. Ettbrinnandeintresseattviljadrivaföreningenirättriktningenligtden

  föreslagna verksamhetsplanen

 9. Medlemiföreningen

10.Förvalta och tillvarata det ekonomiska värdet av varumärket Missing People Sweden.

Valberedningens förslag:
Ordförande 1 år
Bertil Jungmar - omval

Kassör 1 år
Arne Degerman - omval

Ledamot 2 år
Tove Lundgren – omval
Lina Hansson – omval

Ledamot 1 år – fyllnadsval Helene Brinkenfeldt
Ledamot 1 år – fyllnadsval Marianne Gyllensten

Kommentar:
Anna Selberg valdes på två år vid årsmötet 2023 och har därmed ett år kvar på sin mandatperiod.

Revisorer
Auktoriserad revisor 1 år
Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå - omval

Lekmannarevisor 1 år
Susanne Lundqvist - omval

Revisorsuppleant 1 år – nyval
Annika Sörensen

Här kan ni ta del av presentationen av de nya kandidaterna.


Missing Peoples valberedning 2024-03-08
Christer Ågren, Ann-Katrin Backlund och Lena Thorin Pettersson