Region Gävleborg

Regionalavdelning Gävleborg kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.   


Plats:
 ABF Brunnsgatan 56 Gävle 
Datum: 19/02-2023 
Tid: 16:00 

Vid mötet kommer att väljas  
 
- Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §33 punkt 10 i stadgarna.   

 
- Val av 3 st ledamöter till Regional Ledningsgrupp enligt 33 § punkt 12  i stadgarna. 
 
 

Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt § 33 punkt 12 i stadgarna. 
 
Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. §10 i stadgarna.    

  • Vi genomför öppet val  
  • Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Observera att vid personval är det lotten som avgör enligt stadgarna. 
  • Medlemmar har vardera en röst.  
  • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. 
      

Vill du nominera någon?
Nominering sker på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen. 

Vill du närvara på avdelningsmötet så skickar du din anmälan till gavleborg@missingpeople.se med texten ”Anmälan avdelningsmöte”, senast 5 februari 2023.
 

Ombud till årsmötet 
I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Gävleborg väljas till det nationella årsmötet i april 2023. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2023.  

  

Välkomna! 

s

T.f. Verksamhetsledare: Elisabet Wallman

Ledamöter: Per Holm, Maria Benterud, Eva Embretsén Larsson, Jonas Norman, Nisse Sand och Ove Wahlgren

Partners