Region Halland

Information om regionalt avdelningsmöte  

Regionalt avdelningsmöte Söndagen den 12/3 2023
 
 
Regionalavdelning Halland kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.  

Plats: Medborgarskolan, Skolgatan 5 Halmstad 
Datum:12/3-23 
Tid: 14.00 

Vid mötet kommer att väljas  
 
- Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §33 punkt 10 i stadgarna.  
- Val av ledamöter till Regional Ledningsgrupp enligt 33 § punkt 12 i stadgarna. 
 

Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt § 33 punkt 12 i stadgarna. 
  

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. §10 i stadgarna.  

 

  • Vi genomför öppet val 
  • Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Observera att vid personval är det lotten som avgör enligt stadgarna. 
  • Medlemmar har vardera en röst. 
  • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. 
     

Vill du nominera någon? 
Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till halland@missingpeople.se. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen. 

Ombud till årsmötet 
I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Halland väljas till det nationella årsmötet i april 2023. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2023. 

 

Välkomna! 

 

 

s

Verksamhetsledare: Emelie Ekström

Ledamöter: Stefan Johansson, Brian Pedersen, Josefine Pedersen, Angelica Svensson

 

Partners