Region Jönköping

Regionalavdelning Jönköping

Kallelse till Regionalt Avdelningsmöte i Missing People regionalavdelning Jönköping.

Plats:             Mötet kommer att genomföras digitalt via Teams.

Kontakta jonkoping@missingpeople.se senast den 14 mars 2021 för att få en digital länk till mötet.

Datum:          2021-03-18

Klockan:         18.30

 

Föredragningslista

Enligt våra stadgar, §32, ska det regionala avdelningsmötet avhandla följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Regionala avdelningens redogörelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. Inkomna förslag.
 9. Plan för kommande verksamhetsår.
 10. Val av Verksamhetsledare för en tid av ett år.
 11. Beslut av antalet övriga ledamöter i ledningsgruppen (minst fyra och mest sex).
 12. Val av ledamöter
  Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst två ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs jämna år).
  b. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst en ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs ojämna år).
 13. Val av ombud och ersättare till Missing People Sweden årsmöte.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande


Röstberättigade

Röstberättigade vid mötet är närvarande medlemmar i den regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften i enlighet med § 10. Medlemmar har vardera en röst.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt.

Länk till fullmaktsblankett finns här.

Fullmakten kan skickas in till jonkoping@missingpeople.se  senast en timma innan mötet öppnas.
Fullmakten ska ha formatet PDF, JPG, PNG eller GIF.

Fullmakt kan också skickas/lämnas till nuvarande verksamhetsledare:
Therese Jigfjord
Wilhelm Petris väg 16 a
574 32 Vetlanda

Fysisk fullmakt ska ha lämnats senast en timma innan mötet öppnas.

Vill du nominera någon?

Nominering till den Regionala Ledningsgruppen skickas till jonkoping@missingpeople.se
senast 2021-03-14. Nominering kan även ske på plats.
Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen och vara medlem.

Nominering av ombud och ersättare från Missing People Jönköping till det nationella årsmötet i april skickas också till jonkoping@missingpeople.se  Endast de som har betalt medlemsavgift senast den 31 januari 2021 kan väljas som ombud eller ersättare till årsmötet.


Välkommen!

Verksamhetsledare: Therese Jigfjord

Ledamöter: Åse Eirelid, Veronica Hansson, Carolina Mussi, Erik Nilzén och Mathias Zingmark

Partners