Region Kalmar

Regionalt avdelningsmöte måndagen den 6 mars 2023 

Regionalavdelning Kalmar kommer att hålla regionalt avdelningsmöte. 

Plats: First Hotel Witt, Södra Långgatan 42, 392 31 Kalmar 
Datum: 6 mars 2023 
Tid: 17:30 

Vid mötet kommer att väljas
- Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §33 punkt 10 i stadgarna. 
- Val av ledamöter till Regional Ledningsgrupp enligt 33 § punkt 12 i stadgarna. 

Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt § 33 punkt 12 i stadgarna. 

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. §10 i stadgarna. 

- Vi genomför öppet val 
- Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Observera att vid personval är det lotten som avgör enligt stadgarna. 
- Medlemmar har vardera en röst. 
- Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. 

Vill du nominera någon? 
Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till kalmar@missingpeople.se. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen. 

Ombud till årsmötet
I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Kalmar väljas till det nationella årsmötet i april 2023. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2023. 

Välkomna! 

s

Verksamhetsledare: Johanna Hedlund

Ledamöter: Anita Winblad, Andreas Gunnarsson, Amanda Anderberg, Weronica Silferling och Josephine Jönsson

Partners