Region Kronoberg

Regionalt avdelningsmöte Fyllnadsval Kronoberg dagen den 6/10 2023 

Regionalavdelning Kronoberg kommer att hålla regionalt avdelningsmöte fyllnadsval. 

Plats: Teams 
Datum: 6/10-23 
Tid:19.00 

Vid mötet kommer att väljas - en ledamot till Regional Ledningsgrupp enligt 33 § punkt 12 i stadgarna. 

- Vi genomför öppet val 

- Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Observera att vid personval är det lotten som avgör enligt stadgarna. 

Röstberättigade 
Röstberättigade vid mötet är närvarande medlemmar i den regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften i enlighet med §10. Medlemmar har vardera en röst. 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt. 

Fullmakten kan skickas in till kronoberg@missingpeople.se senast en timma innan mötet öppnas. 

Fullmakten ska ha formatet PDF, JPG, PNG eller GIF. 

Fullmakt kan också skickas/lämnas till nuvarande verksamhetsledare Gustav Bäck: 

Gustav Bäck 
Tallgatan 7B 
34135 Ljungby 

Fysisk fullmakt ska ha lämnats senast en timma innan mötet öppnas. 

 

Vill du nominera någon? 

Nominering till den Regionala Ledningsgruppen skickas till kronoberg@missingpeople.se senast 2023-10-06 kl. 17:00. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen och vara medlem. 

 - Medlemmar har vardera en röst. 

- Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. 

Välkomna! 

 

s

Verksamhetsledare: Gustav Bäck

Ledamöter:  Ann-Louise Gustafsson, Stefan Davidson och Lars Johansson

Partners