Region Norrbotten

Regionalt avdelningsmöte RA Norrbotten söndagen den 26 mars 2023

Regionalavdelning RA Norrbotten kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.

Plats: Stengatan 141, Luleå

Datum: den 26 mars 2023

Tid: 16.00

Vid mötet kommer att väljas

- Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §33 punkt 10 i stadgarna.

- Val av ledamöter till Regional Ledningsgrupp enligt §33 punkt 12 i stadgarna.

Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt §33 punkt 12 i stadgarna.

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. §10 i stadgarna.

- Vi genomför öppet val

- Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten.

- Medlemmar har vardera en röst.

- Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem.

Närvaro vid avdelningsmötet

Anmäl om du vill närvara vid avdelningsmötet genom att skicka din anmälan till norrbotten@missingpeople.se med ämnesraden ”Anmälan avdelningsmöte” senast 17 mars 2023.

Vill du nominera någon?

Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till norrbotten@missingpeople.se Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen.

Ombud till årsmötet

 I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Norrbotten väljas till det nationella årsmötet i april 2023. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2023.

Välkomna!

s

Verksamhetsledare: Birgitha Mellberg

Ledamöter:  Göran Landewall, Christer Lindbäck, Maria Porsberger och Madelene Andersson

 

Partners