Region Örebro

Regionalt avdelningsmöte Söndagen 5 mars 2023  

Regionalavdelning Örebro kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.  

Plats: Teams 
Datum: 5/3 2023 
Tid: 18.00 

 
Vid mötet kommer att väljas  
 
- Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §33 punkt 10 i stadgarna.  
- Val av ledamöter till Regional Ledningsgrupp enligt 33 § punkt 12 i stadgarna. 
 

Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt § 33 punkt 12 i stadgarna. 
 

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. §10 i stadgarna.  

  • Vi genomför öppet val 
  • Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Observera att vid personval är det lotten som avgör enligt stadgarna. 
  • Medlemmar har vardera en röst. 
  • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud.  
  • Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt. Kontakta orebro@missingpeople.se för länk till fullmakt. Fullmakten kan skickas in till orebro@missingpeople.se senast en timma innan mötet öppnas. Fullmakten ska ha formatet PDF, JPG, PNG eller GIF 
     
     

Vill du nominera någon? 
Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till orebro@missingpeople.se senast 26 februari 2023. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen. 

Vill du närvara på avdelningsmötet? 
Så skickar du din anmälan till orebro@missingpeople.se med ämnesraden ”Anmälan avdelningsmöte” senast 26 februari 2023. 

Ombud till årsmötet 
I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Örebro väljas till det nationella årsmötet i april 2023. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2023. 

 

Välkomna! 

 

 

 

 

s

Verksamhetsledare: Dennis Storm

Ledamöter: Jan Berglöf, Sebastian Erlandsson, Jörgen Johansson, Christoffer Rydberg, Lena Thorin Pettersson och Ulrica Öhman

Partners