Region Öst

Kallelse Regionalt Avdelningsmöte Missing People Öst 

Tid: 26/2 2023 klockan 13.00. 

Plats: Scandic Nord, Norrköping. 

Anmäl dig senast: 20/2. 

Handlingar kommer att läggas ut på vår hemsida samt skickas ut till anmälda. 

Föredragningslista enligt stadgarna. 

1. Mötet öppnas 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av protokolljusterare och två rösträknare 

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

6. Fastställande av dagordning 

7. Avdelningens redogörelse för det senaste verksamhetsåret 

8. Inkomna förslag 

9. Plan för kommande verksamhetsår 

10. Val av Verksamhetsledare 

11. Fråga om antalet ledamöter i ledningsgruppen 

12. Val av ledamöter 

a) Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst två ska vara från lokal insatsgrupp för två år (väljs jämna år) 

b) val av hälften av övriga ledamöter, varav en ska vara från lokal insatsgrupp (väljs ojämna år) 

13. Val av ombud och ersättare till Missing Peoples Swedens årsmöte 

14. Val av valberedning 

15. Övriga frågor 

16. Mötet avslutas 

Röstberättigade vid mötet är närvarande medlemmar i den regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften senast 31/1 (i enlighet med § 10 i stadgarna). 

Medlemmar har vardera en röst. 

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmaktsgranskning femton minuter innan mötet eller skickas in till ost@missingpeople.se. 

Vill du nominera någon? 

Nominering till den regionala ledningsgruppen skickas till ost@missingpeople.se senast 20/2 2023. 

Nominering kan även ske på plats. 

Den nominerad ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen och betalt medlemsavgift. 

Nominering av ombud och ersättare från Missing People RA Öst till det nationella årsmötet i april skickas också till ost@missingpeople.se. Nominerad ska ha betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. 

Välkomna 

Regionala ledningsgruppen Öst. 

s

Verksamhetsledare: Magnus Idebro

Ledamöter: Alexander Almberg, Anders Bergström, Magnus Sixtensson, Lennart Ekman och Jörgen Nyhlén