Region Skåne

Kallelse till Avdelningsmöte med Missing People Regionala Avdelning i Skåne för 2022 

Plats: Folkets Hus, Ryttersgatan 12 (ingång Prostgatan), 242 31 Hörby
Dag: Söndagen den 6 mars, klockan 10.00

Röstberättigade är medlemmar i den Regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften senast den 31 januari 2022. Medlemmar har vardera en röst.  


Anmälan: Till skane@missingpeople.se senast 28 februari. Ange “Anmälan avdelningsmöte” i ämnesraden. Använd din missingpeople-mejladress eller privata mejladress för att undvika ev konflikt med jobbmejl i Teams.

Covidregler: Med nuvarande regler och fysiskt möte i Hörby krävs vaccinationsbevis för att närvara. Dessutom ska du vara symtomfri. Möblering sker enl. Folkhälsomyndighetens regler. Om restriktionerna avseende Covid ändras kan mötet komma att hållas digitalt. Detta meddelas i så fall på mejl till anmälda.

 Följande poster skall väljas/väljas om.    

 • Verksamhetsledare på 1 år (innehas 2021 av Ralf Bjerström)
 • 2 LI- representanter på 2 år (innehas 2021 av Hans Nilsson och Tommy Alvinsson)
 • 1 ledamot på 2 år (innehas 2021 av AnnikaSörensen) 

1 LI-representant kvarstår från valet 2021 (Peter Landgren). 

1 ledamot kvarstår från valet 2021 (Per Widlundh)


Ev kan det bli fyllnadsval på 1 år. Vid valet inför nuvarande verksamhetsår som genomfördes den 21 februari 2021 valdes Samuel Persson till VL. Ralf Bjerström valdes som ledamot på två år. När Samuel vid MPS årsmöte valdes till ordförande valde han att avgå som VL och Ralf trädde in i hans ställe och som ledamot togs Inna Sellberg in i RLG efter Ralf. Om Ralf på avdelningsmötet den 6/3 väljes till VL och Inna valt att avgå så krävs här ett fyllnadsval på ett år. Om Ralf inte väljes som VL återtar han sin ledamotsplats som han valts in på för två år vid valet 2021.  

 Nomineringar önskas alltså till: 

 • Verksamhetsledare på 1 år
 • 2 LI representanter på 2 år
 • 1 ledamot på 2 år 
 • Ev fyllnadsval av en ledamot på 1 år
 • 5 ombud samt 2 ersättare till MPS årsmöte.

Nomineringar till RLG kan anmälas fram till kl 24.00 den 25 februari 2022 .

Nomineringarna ska mailas till skane@missingpeople.se.  Nominerad person ska vara tillfrågad, ha accepterat nomineringen och vara medlem. Ange Nominering i ämnesraden.

 • Skaffa dig gärna grundläggande information om personen/personerna ni vill nominera/rösta på så att rätt kompetens hamnar på rätt plats.
 • Enkel majoritet tillämpas. Lott avgör vid lika antal röster.Medlemmar har vardera en röst. 
 • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en (1) annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt som uppvisas innan mötet. Vid digitalt möte ska fullmakten skrivas ut, skrivas under av fullmaktsgivaren, scannas (fotograferas) och skickas till skane@missingpeople.se. Ange Fullmakt i ämnesraden.

Är du nominerad till någon av ovanstående positioner så har du möjlighet att på plats för valet få presentera dig själv och varför just du skulle passa för positionen. 

Såväl enskild medlem som ledningsgruppen får avge förslag att behandlas av regionala avdelningsmötet. Förslag ska vara RLG tillhanda senast 31 januari och mailas till skane@missingpeople.se

Ange Förslag i ämnesraden.

På avdelningsmötet sker även val av ombud till Missing People årsmöte 2022. Årsmötet sker digitalt. Fem ombud och två ersättare ska väljas .Valbara är alla enskilda medlemmar som erlagt medlemsavgiften senast den 31 januari 2022. Samma personer har rösträtt. 

Välkomna! 

  

 

Verksamhetsledare: Ralf Bjerström

Ledamöter: Tommy Alvinsson, Peter Landgren, Hans Nilsson, Inna Sellberg, Annika Sörensen och Per Widlund

Partners