Region Skåne

 Val av ny ledningsgrupp i Missing People Regionala Avdelning i Skåne för 2023 

Plats: Folkets Hus, Ryttersgatan 12 (ingång Prostgatan), 242 31 Hörby
Dag: Söndagen den 5 mars
Tid: K
lockan 10.00

Den Regionala ledningsgruppen i Skåne utlyser medlems val för ny ledningsgrupp för verksamhetsåret 2023. Röstberättigade är medlemmar i den Regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften senast den 31 januari 2023. Medlemmar har vardera en röst.  

Följande poster skall väljas/väljas om.     

1 st. Verksamhetsledare på 1 år, innehas 2022 av Ralf Bjaerström, avgår.              
st  LI- representanter på 2 år, innehas 2022 av Peter Landgren (avgick sept 2022) ej ersatt. 

1 st. Ledamot på 2 år, innehas 2022 av Per Widlundh, avgår. 

st  LI-representant kvarstår från valet 2022. Hans Nilsson.

1 st LI representant innehas 2022 av Linda Nilsson (avgick i januari 2023) ej ersatt.

1 st. Ledamot kvarstår från valet 2022. Daniel Andersson.

1 st ledamot vald på ett år 2022. Tommy Alvinsson, avgår.

Nomineringar önskas alltså till: 

  1. En st Verksamhetsledare på 1 år. 
  2. En st LI representanter på 2 år.
  3. En st LI representant på 1 år, fyllnadsval efter Linda Nilsson.
  4. Två st ledamöter på 2 år 
  5. Fem ombud samt ersättare till årsmötet

Nomineringar till RLG kommer att vara öppen fram till den 24 februari 2023 kl. 24.00  

Nomineringarna ska mailas till skane@missingpeople.se. Nominering kan också göras på avdelningsmötet. Nominerad person ska vara tillfrågad, ha accepterat nomineringen, vara medlem och kunna uppvisa ett oöppnat utdrag från polisens belastningsregister, 

Skaffa dig gärna grundläggande information om personen/personerna ni vill nominera/rösta på så att rätt kompetens hamnar på rätt plats. 
- Enkel majoritet tillämpas. Lott avgör vid lika antal röster. 
- Medlemmar har vardera en röst. 

- Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en (1) annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt som uppvisas innan mötet.

Är du nominerad till någon av ovanstående positioner så har du möjlighet att på plats för valet få presentera dig själv och varför just du skulle passa för positionen. 

Såväl enskild medlem som ledningsgruppen får avge förslag att behandlas av regionala avdelningsmötet. Förslag ska vara ledningsgruppen tillhanda senast 31 januari. 

Vid samma tillfälle sker val av ombud till Missing People årsmöte 2023.Årsmötet sker digitalt. Fem ombud och ersättare ska väljasValbara är alla enskilda medlemmar som erlagt medlemsavgiften senast den 31 januari 2023. Samma personer har rösträtt. 

 

Välkomna! 

s

Verksamhetsledare: Ralf Bjerström

Ledamöter: Tommy Alvinsson, Daniel Andersson, Hans Nilsson, Linda Nilsson och Per Widlundh

Partners