Region Stockholm

Regionalt avdelningsmöte tisdagen den 21 mars 2023  

Regionalavdelning Stockholm kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.  

Plats: Medborgarskolans lokaler, Hagagatan 23, Stockholm

Datum: 2023-03-21

Tid: 19.00

Vid mötet kommer att väljas

- Ombud och ersättare för ombud till Missing People årsmöte 2023 den 16 april enligt §31 i stadgarna.

 

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. §10 i stadgarna.

  • Vi genomför öppet val
  • Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Observera att vid personval är det lotten som avgör enligt stadgarna. 
  • Medlemmar har vardera en röst.
  • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem.

Vill du nominera någon?
Nomineringar till ombud och ersättare för ombud till Missing Peoples årsmöte skickas till stockholm@missingpeople.se. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen.

Ombud till årsmötet
I samband med mötet kommer ombud och ersättare från Missing People Stockholm väljas till det nationella årsmötet i april 2023. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2023.

 

Välkomna!

s

Tf Verksamhetsledare: Vakant

Ledamöter:  VakantAktuella försvinnanden

Kontaktuppgifter

Partners