Region Uppsala

Kallelse till extrainsatt Regionalt Avdelningsval i Missing People regionalavdelning Uppsala. 

Plats:             Mötet kommer att genomföras digitalt via Zoom.

Anmäl dig till uppsala@missingpeople.se senast den 20 oktober 2021 för att få en digital länk till mötet.

Har du inte möjlighet att delta digitalt vid mötet uppge detta i anmälan så försöker vi ordna en fysisk plats att samlas på.

Vi kommer vid det fysiska mötet att följa då gällande regler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Datum:          2021-10-24

Klockan:         13:00

Föredragningslista

Enligt våra stadgar, §32, ska det regionala avdelningsmötet avhandla följande punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och två rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Regionala avdelningens redogörelse för det senaste ”verksamhetsåret”.
 8. Inkomna förslag.
 9. Plan för kvarvarande verksamhetsår till ordinarie RLG-val i mars 2022.
 10. Val av Verksamhetsledare fram till ordinarie RLG-val i mars 2022.
 11. Beslut av antalet övriga ledamöter i ledningsgruppen (minst fyra och mest sex).
 12. Val av ledamöter
  Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst två ska vara från lokal insatsgrupp för period fram till ordinarie RLG-val i mars 2022 (väljs jämna år).
  b. Val av hälften av övriga ledamöter, varav minst en ska vara från lokal insatsgrupp för period fram till ordinarie RLG-val i mars 2022 (väljs ojämna år).
 13. Övriga frågor.
 14. Mötets avslutande

Röstberättigade

Röstberättigade vid mötet är närvarande medlemmar i den regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften i enlighet med § 10. Medlemmar har vardera en röst.

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt.

Länk till fullmaktsblankett finns här.
Fullmakten kan skickas in till uppsala@missingpeople.se senast en timma innan mötet öppnas.
Fullmakten ska ha formatet PDF, JPG, PNG eller GIF.

Fullmakt kan också skickas/lämnas till tillförordnad verksamhetsledare Lukas:
Lukas Annersten
Bergsgatan 8c
81536  Tierp

Fysisk fullmakt ska ha lämnats senast 15 minuter innan mötet öppnas.


Vill du nominera någon?

Nominering till den Regionala Ledningsgruppen skickas till uppsala@missingpeople.se senast 2021-10-10. Nominering kan även ske på plats.
Den nominerade ska vara tillfrågad samt ha accepterat nomineringen och vara medlem.

Välkommen!

Partners