Region Uppsala

Regionalt avdelningsmöte Söndagen den 7 maj 2023

Regionalavdelning Uppsala kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.  

Plats: Teams, Kontakta Uppsala@Missingpeople.se
Datum: Söndagen den 7 maj 2023
Tid: 11:00

Vid mötet kommer att väljas  
- Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §33 punkt 10 i stadgarna.  
- Val av ledamöter till Regional Ledningsgrupp enligt 33 § punkt 12 i stadgarna. 

Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt § 33 punkt 12 i stadgarna. 
 
Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2023. §10 i stadgarna.  

  • Vi genomför öppet val 
  • Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten. Observera att vid personval är det lotten som avgör enligt stadgarna. 
  • Medlemmar har vardera en röst. 
  • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. 
s

Tf Verksamhetsledare: Pontus Johansson

Ledamöter:  Ann-Katrin Backlund, Anneli Dimander, Tony Erling, Magnus Lindgren och Anna Pettersson

Partners