Region Uppsala


VIKTIG INFORMATION/ÄNDRING ANGÅENDE DET REGIONALA AVDELNINGSMÖTET 25 APRIL KLOCKAN 15:00

Kallelse till Regionalt Avdelningsmöte i Missing People regionalavdelning Uppsala

Mötet kommer ENDAST genomföras digitalt, på grund utav den rådande pandemin.

Kontakta uppsala@missingpeople.se senast den 22 april 2021 för att få en digital länk till mötet.

Plats: Mötet kommer att genomföras digitalt.

Datum: 2021-04-25

Klockan: 15.00

Föredragningslista

Enligt våra stadgar, §32, ska det regionala avdelningsmötet avhandla följande punkter:

- Mötets öppnande
- Fastställande av röstlängd för mötet.
- Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- Val av protokolljusterare och två rösträknare.
- Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
- Fastställande av föredragningslista.
- Regionala avdelningens redogörelse för det senaste verksamhetsåret.
- Inkomna förslag.
- Plan för kommande verksamhetsår.
- Val av Verksamhetsledare för en tid av ett år.
- Beslut av antalet övriga ledamöter i ledningsgruppen (minst fyra och mest sex).
- Följande poster ska väljas: 

1 st Verksamhetsledare på 1 år 
2 st ledamöter på 2 år 
1 st ledamot på 1 år
- Val av ombud och ersättare till Missing People Sweden årsmöte.

- Övriga frågor.
- Mötets avslutande

Röstberättigade
Röstberättigade vid mötet är närvarande medlemmar i den regionala avdelningen som har erlagt medlemsavgiften i enlighet med § 10, där det anges att avgiften skall ha betalats senast den 31 januari. Medlemmar har vardera en röst.
Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem. Ombudet ska ha en skriftlig dagtecknad fullmakt.
Fullmakten finns här https://www.missingpeople.se/media/2273/fullmakt-vid-regionalt-avdelningsmo-te.pdf.

Fullmakten kan skickas in till uppsala@missingpeople.se senast en timma innan mötet öppnas.
Fullmakten ska ha formatet PDF, JPG, PNG eller GIF.
Fullmakt kan också skickas/lämnas till nuvarande verksamhetsledare Lukas Annersten

Fysisk fullmakt ska ha lämnats senast en timma innan mötet öppnas.

Vill du nominera någon?
Nominering till den Regionala Ledningsgruppen skickas till uppsala@missingpeople.se senast 2021-04-22
Nominering kan även ske på plats.
Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen och vara medlem.
Nominering av ombud och ersättare från Missing People Uppsala till det nationella årsmötet i april skickas också till uppsala@missingpeople.se Endast de som har betalt medlemsavgift senast den 31 januari 2021 kan väljas som ombud eller ersättare till årsmötet.

Välkommen!

Partners