Region Värmland


Regionalt avdelningsmöte onsdagen den 9/3 2022

Regionalavdelning Värmland kommer att hålla regionalt avdelningsmöte.

Plats: på Teams

Datum: 9/3 2022

Tid: 19:00

 

Vid mötet kommer att väljas

- Verksamhetsledare för en tid av ett år enligt §32 punkt 10 i stadgarna.

- Val av tre ledamöter till Regional Ledningsgrupp enligt 32 § punkt 12 a i stadgarna.
Hälften av ledamöterna väljs för en mandattid på två år jämna år och hälften väljs för en mandattid på två år ojämna år enligt § 32 punkt 12 i stadgarna.

Röstberättigade är de som betalat medlemsavgift senast 31/1 2022. §10 i stadgarna.

  • Vi genomför öppet val
  • Enkel majoritet tillämpas. Vid lika röstetal den mening som mötesordförande biträder. Är mötesordförande inte röstberättigad avgör lotten.
  • Medlemmar har vardera en röst.
  • Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlem får vara ombud och ombudet får endast företräda en annan medlem.

Vill du nominera någon?

Nomineringar till den Regionala Ledningsgruppen skickas till varmland@missingpeople.se senast den 6 mars 2022. Nominering kan även ske på plats. Den nominerade ska vara tillfrågad samt accepterat nomineringen.

Delta på avdelningsmötet
Vill du närvara på avdelningsmötet så skickar du din anmälan till susanna.thornquist@missingpeople.se med ämnesraden ”Anmälan avdelningsmöte”, senast 7 mars 2022.

 Ombud till årsmötet
I samband med mötet kommer också ombud och ersättare från Missing People Värmland väljas till det nationella årsmötet i april 2022. Röstberättigade vid val av ombud till årsmötet är de som betalat sin medlemsavgift senast 31 januari 2022.

 Välkomna!

 

 

 

Verksamhetsledare: Leif Holmqvist

Ledamöter: Annica Braconier Axelsson, Leif Andersson, Veronica Johansson, Per-Erik Södergren, Susanna Thörnquist och Carin Kvarforth

Partners