2020-03-27

Kallelse Missing People Swedens årsmöte 2020

Söndagen 26 april klockan 10.00 äger Missing Peoples årsmöte rum som ett onlinemöte via Microsoft Teams. I kallelsen framgår den fysiska adressen där mötesordförande kommer att närvara. Övriga deltar via Microsoft Teams. Alla ombud blir informerade om förutsättningarna via respektive verksamhetsledare.

Som medlem är du välkommen att delta vid årsmötet men har inte rösträtt. Föranmälan är obligatorisk och görs till info@missingpeople.se senast 3 april 2020. Ange ditt namn samt den e-postadress som du kommer identifiera dig med i Microsoft Teams. Efter anmälan kommer du att få instruktioner kring detaljerna för att genomföra årsmötet online.

Under årsmötet kommer förslag till stadgeändring att avhandlas.

 

När: söndagen den 26 april klockan 10.00

Var: Laxvägen 75, Lidingö

Alla handlingar till årsmötet hittar du här.

Vid frågor är du välkommen att mejla oss på info@missingpeople.se.

 

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av styrelse;
  a. val av kassör för två år (väljs jämna år)
  b. val av sekreterare för två år (väljs ojämna år)
  c. val av två ledamöter för två år (väljs jämna år)
  d. val av två ledamöter för två år (väljs ojämna år)
 14. Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad samt val av en suppleant för lekmannarevisorn för en tid av ett år.
 15. Val av tre ledamöter samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande.
 16. Mötets avslutande.