2019-03-22

Kallelse till årsmöte för Missing People 2019

Söndagen 14 april klockan 10.00 – 12.30 äger Missing Peoples årsmöte rum på Högberga gård på Lidingö i Stockholm. Som medlem är du välkommen att delta vid årsmötet men har inte rösträtt. Under årsmötet kommer förslag till stadgeändring att avhandlas. Föranmälan är obligatorisk och görs till info@missingpeople.se senast 2 april 2019. 

Alla handlingar till årsmötet hittar du här.

Föredragningslista årsmöte 2019

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av; a) ordförande för en tid av två år, väljs ojämna år, b) kassör för en tid av två år, väljs jämna år, c) sekreterare för en tid av ett år, d) 4 ledamöter i styrelsen för en tid av ett år, e) två revisorer, varav minst en auktoriserad, samt en revisorssuppleant för en tid av ett år., f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall väljas till sammankallande.