2022-02-28

Missing Peoples årsmöte 2022

Söndagen den 3 april klockan 10:00 äger Missing Peoples årsmöte rum digitalt via Microsoft Teams.

Alla handlingar till årsmötet kommer löpande att publiceras på vår hemsida under "Om oss", och en direktlänk till våra handlingar kommer skickas i mejl till framvalda ombud. Ombuden röstas fram av de regionala avdelningarna. 

Som medlem är du välkommen att delta vid årsmötet men har inte rösträtt. Föranmälan görs till info@missingpeople.se senast 25 mars 2022 och du kommer sedan få en länk på mejl och det är via den du ansluter till årsmötet.

 

Dagordning Årsmöte 2022 

Missing People Sweden

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare 
 4. Fastställande av röstlängd för mötet 
 5. Fastställande av föredragningslista 
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året 
 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 2. Fastställande av årsredovisning samt disposition av resultat
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 4. Fastställande av plan för verksamhetsåret 
 5. Fastställande av budget för räkenskapsåret 
 6. Fastställande av medlemsavgifter 
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (ändrad ordning)
 8. Val av styrelse 
  1. ordförande för en tid av ett år
  2. val av kassör för två år (väljs jämna år)
  3. val av två ledamöter för två år (väljs jämna år)
  4. val av två ledamöter för två år (väljs ojämna år)
 9. Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad samt val av en suppleant för lekmannarevisorn för en tid av ett år 
 10. Val av tre ledamöter samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallande 
 11. Mötets avslutande