2023-03-17

Kallelse till Missing Peoples årsmöte 2023

Söndagen den 16 april klockan 10:00 äger Missing Peoples årsmöte rum digitalt via Microsoft Teams.

Alla handlingar till årsmötet kommer löpande att publiceras på vår hemsida under "Om oss". 

Som medlem är du välkommen att delta vid årsmötet men har inte rösträtt. Föranmälan görs till info@missingpeople.se senast 14 april 2023 klockan 12:00 och du kommer sedan få en länk på mejl och det är via den du ansluter till årsmötet.

Dagordning Årsmöte 2023 

Missing People Sweden

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare

4. Fastställande av röstlängd för mötet

5. Fastställande av föredragningslista

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste året

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

10. Fastställande av årsredovsning samt disposition av resultat

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Fastställande av plan för verksamhetsåret

13. Fastställande av budget för räkenskapsåret

14. Fastställande av medlemsavgifter

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

16. Val av styrelse

a) Ordförande för en tid av ett år
b) Val av kassör för två år (väljs jämna år)
c) val av två ledamöter för två år (väljs jämna år)
d) val av två ledamöter för två år (väljs ojämna år)

17. Val av två revisorer, varav minst en auktoriserad samt val av en suppleant för lekmannarevisorn för en tid av ett år
18. Val av tre ledamöter samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska väljas till sammankallade
19. Mötets avslutande