2023-03-12

Valberedningens förslag till årsmötet för Missing People Sweden 2023

Missing Peoples styrelse har under de senaste åren gjort ett gediget arbete vilket resulterat i stora positiva resultat för föreningen. MPS är idag en mycket välkänd och uppskattad resurs, som i hög grad bidrar till att försvunna personer återfinns. 

Valberedningen utför sitt arbete på uppdrag av medlemmarna. För att säkerställa att vi i valberedningen arbetar i linje med medlemmarnas vilja, presenterade vi ”Vägvalet”, där kärnfrågan var: ”Ska vi fortsätta enligt gällande målsättningar, eller ska vi ändra - och i så fall hur?” De svar vi fått pekar tydligt på att vi ska fortsätta på den redan inslagna vägen. I våra intervjuer med den sittande styrelsen, stod det klart att alla ledamöter skulle avböja omval. Detta innebar att valberedningens uppdrag var att hitta en helt ny styrelse på sju personer. 

Målsättningen har varit att formera ett team som har alla önskade kompetenser och tillsammans kan arbeta vidare med att utveckla organisationen i önskad riktning. 

De kriterier valberedningen haft som utgångspunkt presenteras nedan. Samtliga ledamöter ska uppfylla villkor 1 och 7. När det gäller övriga kriterier, ska styrelsen som grupp gemensamt ha kvalifikationer som motsvarar dessa för att utgöra ett bra team. Valberedningen har i intervjuer med de föreslagna försäkrat sig om att kriterierna nedan uppfylls. Vi överlämnar nu vårt förslag till årsmötet med förhoppningen att årsmötet ska anta detta. 

Styrelsen sammantaget ska ha följande kompetenser/förutsättningar: 

1. Uppfylla kraven från svensk insamlingskontroll (på årsmötet kunna uppvisa godkänd UC-kontroll) samt kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister (BR). 

2. Erfarenhet från styrelsearbete i förening, större organisation eller företag 

3. Erfarenhet från någon av de viktiga delarna som marknadsföring, insamling, Press och PR, kommunikation, företagsförsäljning eller strategisk ekonomi 

4. Bred samhällskännedom 

5. Goda näringslivskontakter 

6. Ett brinnande intresse att vilja driva föreningen i rätt riktning enligt den föreslagna verksamhetsplanen 

7. Medlem i föreningen 

8. Förvalta och ta till vara det ekonomiska värdet av varumärket Missing People Sweden. 

 

Valberedningens förslag 
Ordförande 1 år - Nyval Bertil Jungmar 

Kassör 1 år - fyllnadsval (för Maria Langwall) Arne Degerman  

Ledamot 1 år - fyllnadsval (för Karl-Johan Lantz) Tove Lundgren 

Ledamot 1 år - fyllnadsval (för Ulrika Runge) Lina Hansson 

Ledamot 2 år - nyval Anna Selberg 

Ledamot 2 år - nyval Maria Redén 

Ledamot 2 år - nyval Anne Eriksson 

Revisorer (auktoriserad) 

Revisor 1 år – Nyval Kerstin Hedberg, Finnhammars Revisionsbyrå 

Lekmannarevisor 1 år – omval I publicerande stund har valberedningen inte hittat en lämplig lekmannarevisor. Vi fortsätter detta arbete fram till årsmötet för att där kunna nominera kandidat. 

Revisorsuppleant 1 år – omval Magnus Reinhold 

Klicka på nedan länk för att se och läsa fullständig presentation av samtliga nomineringar.